Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied 

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle opdrachten, offertes, prijsopgaven en overeenkomsten van Budgetcoach Duiven

1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij anders schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 2 Aangaan overeenkomst 

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Budgetcoach Duiven pas bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Budgetcoach Duiven.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach Duiven gaan nooit verder dan door Budgetcoach Duiven schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst 

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Budgetcoach Duiven zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen.

3.2 De verplichtingen van Budgetcoach Duiven gaan nooit verder dan door Budgetcoach Duiven schriftelijk is bevestigd

3.3 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Budgetcoach Duiven ervan uit gaat dat deze juist zijn.

3.4 Een overeenkomst komt pas tot stand als opdrachtgever en Budgetcoach Duiven de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst.

 

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever zal Budgetcoach Duiven op tijd de noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en alle medewerking verlenen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Budgetcoach Duiven verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is Budgetcoach Duiven bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 

5.1 Budgetcoach Duiven neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Gezien de aard van de diensten kan zij echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.

5.2 Budgetcoach Duiven zal, binnen de grenzen van de door haar aangeboden dienstverlening, rekening houden met redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Budgetcoach Duiven bijdraagt aan een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Budgetcoach Duiven het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4 Opgegeven termijnen voor de levering door Budgetcoach Duiven van de diensten dienen slechts als richtlijn.

5.5 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Budgetcoach Duiven slechts dan worden verricht, indien door partijen een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend. Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de dan geldende tarieven.

5.6 De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.5 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

5.7 Een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst die nodig is om aan de verplichtingen aan de opdrachtgever te voldoen, is Budgetcoach Duiven bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen.

 

Artikel 6 Honorarium, tarieven en betaling 

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel of een vast honorarium overeenkomen. Dit leggen we vast in de overeenkomst.

6.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.

6.4 Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder verrekening, door overschrijving naar het rekeningnummer van Budgetcoach Duiven.

6.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Budgetcoach Duiven is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wettelijk is bepaald en van eventuele gerechtelijke kosten.

6.6 Budgetcoach Duiven is gerechtigd om aan opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Pas na ontvangst van het voorschot zal Budgetcoach Duiven met de werkzaamheden aanvangen, tenzij anders is overeengekomen. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.

6.7 Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Budgetcoach Duiven dan geeft de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

6.8 De tarieven worden per 1 januari van elk kalenderjaar herzien. Van lopende trajecten blijft de prijs gelijk.

 

Artikel 7 Overmacht 

7.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Budgetcoach Duiven opgeschort. In dat geval is Budgetcoach Duiven verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

7.2 Met overmacht wordt bedoeld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Budgetcoach Duiven zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Budgetcoach Duiven kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte,  uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Budgetcoach Duiven bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Budgetcoach Duiven gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 8 Geheimhouding 

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 Budgetcoach Duiven legt gegevens vast volgens de WbP en vanaf 25 mei 2018 volgens de AVG, Opdrachtgever heeft altijd recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1 De aansprakelijkheid van Budgetcoach Duiven wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Budgetcoach Duiven onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Budgetcoach Duiven ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

9.2 Budgetcoach Duiven is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Budgetcoach Duiven, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

9.3 De totale aansprakelijkheid van Budgetcoach Duiven wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom.

9.4 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Budgetcoach Duiven te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Budgetcoach Duiven wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

9.5 Buiten de in artikel 9.3 genoemde aansprakelijkheid rust op Budgetcoach Duiven geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding tegen opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

9.6 Iedere aansprakelijkheid van Budgetcoach Duiven voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

9.7 Opdrachtgever zal Budgetcoach Duiven vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

9.8 De budgetcoach is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

 

Artikel 10 Annulering en beëindiging 

10.1 Budgetcoach Duiven behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk kosteloos te annuleren. Budgetcoach Duiven dient de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

10.2 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 11 Annulering en wijziging inschrijving 

11.1 Budgetcoach Duiven behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Budgetcoach Duiven kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Budgetcoach Duiven de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

11.2 Bij wijzigingen die na deze termijn worden gemeld zijn dezelfde bepalingen van toepassing als bij een annulering, zie hiervoor artikel 10.

 

Artikel 12 Beëindiging 

12.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 13 Geschillen

13.1 Alle geschillen welke tussen BD en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door een bevoegde rechter

13.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

13.3 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

13.4 Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de worden ingediend.

 

Artikel 14 Slotbepaling 

14.1 Op alle overeenkomsten betreffende de levering van diensten door Budgetcoach Duiven is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de opdrachtgever van verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.

14.3 Budgetcoach Duiven is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden die op de website www.budgetcoachduiven.nl vermeld staan.

14.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Budgetcoach Duiven.

15.1 De overeenkomst kan worden beëindigd:

 1. Door overlijden van de cliënt;
 2. Door een onjuiste danwel onvolledige opgave door de cliënt van zijn inkomsten, uitgaven en/of overige financiële situatie;
 3. Door het niet of niet behoorlijk nakomen door de cliënt van een verplichting die voortvloeit uit dan wel samenhangt met deze overeenkomst;
 4. Door een rechterlijke uitspraak tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen op de cliënt;
 5. Door faillissement van de cliënt;
 6. Door onder bewindstelling van de cliënt;
 7. Door onder curatelestelling van de cliënt;
 8. Door verhuizing van de cliënt naar het buitenland, dan wel doordat de cliënt Nederland feitelijk heeft verlaten;
 9. Door verhuizen naar een andere plaats buiten het werkgebied van de budgetcoach;
 10. Indien de cliënt zich misdraagt;
 11. Indien de financiering van de budgetcoaching niet langer gewaarborgd is;
 12. Indien voortzetting van de budgetcoaching naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de budgetcoach kan worden gevergd.

 

15.2. De budgetcoaching kan in die situaties genoemd onder lid één sub d,e,f,g en i worden voortgezet, indien de betaling is gegarandeerd.

 

15.3. De opzegging van deze overeenkomst kan plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

16. In deze overeenkomst kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht door een nadere schriftelijke overeenkomst tussen de budgetcoach en de cliënt.